1 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 442 - 407 35 849 3 - 2 5 91 - 76 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 549 - 363 186 912 2 - 2 4 98 - 110 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 488 - 387 101 875 3 - 1 4 94 - 78 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 522 - 494 28 1016 3 - 3 6 86 - 96 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 485 - 475 10 960 1 - 2 3 72 - 72 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 580 107 1053 2 - 3 5 110 - 89 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
1 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 614 - 333 281 947 4 - 1 5 95 - 84 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 471 - 456 15 927 1 - 4 5 117 - 88 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 428 - 460 32 888 2 - 2 4 90 - 72 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
1 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 614 - 425 189 1039 4 - 2 6 76 - 140 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 643 - 389 254 1032 4 - 1 5 167 - 62 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 334 - 446 112 780 1 - 1 2 73 - 74 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 491 - 507 16 998 2 - 2 4 86 - 80 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 309 - 444 135 753 0 - 2 2 48 - 81 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
1 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 349 - 345 4 694 0 - 1 1 66 - 86 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 479 - 376 103 855 3 - 1 4 107 - 94 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
1 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 432 - 513 81 945 1 - 3 4 83 - 87 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 362 - 374 12 736 1 - 0 1 95 - 44 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 321 - 433 112 754 1 - 1 2 75 - 212 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
2 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 543 - 550 7 1093 3 - 5 8 74 - 114 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 652 - 391 261 1043 5 - 1 6 133 - 95 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 386 - 500 114 886 2 - 1 3 92 - 111 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 650 - 267 383 917 3 - 1 4 70 - 68 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 433 - 491 58 924 0 - 4 4 55 - 119 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 472 - 451 21 923 1 - 2 3 83 - 122 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 516 - 386 130 902 2 - 3 5 76 - 78 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 472 - 547 75 1019 2 - 4 6 76 - 95 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 401 - 402 1 803 1 - 0 1 76 - 44 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 380 - 502 122 882 1 - 3 4 65 - 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 396 - 396 0 792 2 - 1 3 85 - 79 Ισοπαλία Ισοπαλία
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 530 - 435 95 965 0 - 2 2 66 - 88 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 465 - 216 249 681 1 - 0 1 86 - 43 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
2 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 333 - 481 148 814 0 - 3 3 69 - 119 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 324 - 671 347 995 2 - 5 7 81 - 98 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 347 - 473 126 820 0 - 3 3 49 - 85 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 516 - 348 168 864 3 - 0 3 96 - 50 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 438 - 431 7 869 3 - 0 3 78 - 107 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 562 - 303 259 865 4 - 1 5 83 - 77 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
3 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 410 - 590 180 1000 1 - 3 4 69 - 86 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 375 - 521 146 896 1 - 3 4 79 - 89 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
3 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 394 - 573 179 967 2 - 3 5 79 - 83 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 417 - 467 50 884 2 - 2 4 96 - 80 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 404 - 685 281 1089 0 - 5 5 81 - 115 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 454 - 475 21 929 3 - 2 5 92 - 68 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 430 - 478 48 908 2 - 1 3 127 - 95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
3 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 523 - 445 78 968 2 - 2 4 90 - 118 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 437 - 386 51 823 1 - 1 2 101 - 69 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 543 - 273 270 816 2 - 1 3 93 - 70 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 474 - 518 44 992 3 - 3 6 104 - 82 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 372 - 461 89 833 1 - 2 3 94 - 75 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
3 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 289 - 451 162 740 0 - 2 2 53 - 80 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 428 - 423 5 851 3 - 1 4 84 - 83 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 592 - 366 226 958 3 - 1 4 106 - 65 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 432 - 423 9 855 1 - 2 3 94 - 101 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 430 - 523 93 953 2 - 3 5 80 - 76 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 386 - 396 10 782 1 - 2 3 125 - 82 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 291 - 596 305 887 0 - 4 4 44 - 118 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
4 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 438 - 375 63 813 2 - 0 2 78 - 76 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 484 - 502 18 986 3 - 1 4 69 - 88 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
4 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 515 - 543 28 1058 2 - 4 6 96 - 185 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 461 - 408 53 869 2 - 1 3 81 - 84 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 442 - 557 115 999 2 - 4 6 86 - 96 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
4 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 393 - 456 63 849 2 - 2 4 75 - 74 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 424 - 629 205 1053 1 - 5 6 70 - 134 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 386 63 835 1 - 1 2 74 - 77 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 406 - 473 67 879 1 - 2 3 60 - 94 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 405 - 453 48 858 2 - 2 4 107 - 95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 487 - 292 195 779 2 - 0 2 74 - 30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 442 - 271 171 713 1 - 0 1 75 - 90 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 509 - 432 77 941 1 - 2 3 94 - 89 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 405 - 512 107 917 1 - 0 1 86 - 119 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 321 - 368 47 689 1 - 0 1 72 - 50 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
5 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 471 - 420 51 891 2 - 1 3 100 - 89 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 646 - 329 317 975 6 - 0 6 91 - 42 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 458 - 470 12 928 2 - 2 4 80 - 113 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 487 - 335 152 822 3 - 0 3 86 - 43 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
5 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 419 - 430 11 849 2 - 2 4 62 - 108 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 527 - 397 130 924 2 - 2 4 87 - 83 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 425 - 470 45 895 2 - 1 3 72 - 69 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 464 - 542 78 1006 2 - 2 4 84 - 126 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 374 - 554 180 928 1 - 3 4 78 - 119 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
5 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 437 - 415 22 852 1 - 2 3 82 - 84 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 385 - 305 80 690 1 - 0 1 67 - 46 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 553 - 372 181 925 4 - 1 5 70 - 68 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 438 - 501 63 939 2 - 4 6 70 - 81 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 650 - 208 442 858 4 - 0 4 88 - 27 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 266 - 499 233 765 0 - 2 2 44 - 88 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 411 - 571 160 982 2 - 4 6 113 - 90 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 520 - 476 44 996 3 - 2 5 92 - 80 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
5 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 515 - 310 205 825 2 - 1 3 95 - 67 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 431 - 470 39 901 2 - 2 4 71 - 92 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 369 - 472 103 841 1 - 3 4 112 - 115 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 478 - 504 26 982 3 - 3 6 76 - 80 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 434 - 514 80 948 1 - 2 3 80 - 86 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 402 - 433 31 835 2 - 0 2 82 - 72 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
6 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 574 - 524 50 1098 4 - 3 7 95 - 100 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 434 - 400 34 834 2 - 2 4 88 - 77 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
6 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 409 - 455 46 864 0 - 2 2 53 - 70 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 502 - 496 6 998 2 - 3 5 84 - 84 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 380 - 505 125 885 2 - 3 5 77 - 92 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
6 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 476 - 339 137 815 2 - 1 3 98 - 62 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 276 - 474 198 750 0 - 2 2 52 - 103 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 455 - 398 57 853 2 - 2 4 79 - 68 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 354 - 370 16 724 1 - 1 2 71 - 92 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 379 - 505 126 884 2 - 2 4 77 - 96 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 397 - 577 180 974 1 - 2 3 112 - 170 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 373 - 569 196 942 2 - 2 4 74 - 103 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 447 - 449 2 896 1 - 3 4 68 - 94 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
7 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 412 - 382 30 794 1 - 2 3 76 - 94 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 656 - 349 307 1005 4 - 1 5 91 - 70 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 657 - 270 387 927 4 - 0 4 94 - 47 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 507 - 388 119 895 1 - 2 3 114 - 85 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
7 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 441 - 398 43 839 1 - 1 2 88 - 88 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
7 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 457 - 316 141 773 1 - 0 1 82 - 39 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 384 - 531 147 915 1 - 3 4 78 - 79 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 458 - 579 121 1037 0 - 5 5 78 - 94 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 561 - 346 215 907 4 - 1 5 89 - 81 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 535 - 466 69 1001 5 - 1 6 90 - 104 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
7 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 506 - 472 34 978 1 - 2 3 118 - 83 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 468 - 420 48 888 2 - 3 5 80 - 91 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 477 - 369 108 846 4 - 0 4 91 - 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 406 - 477 71 883 1 - 1 2 78 - 80 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 485 - 535 50 1020 3 - 3 6 94 - 107 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
7 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 409 - 316 93 725 2 - 0 2 72 - 50 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 538 - 406 132 944 3 - 1 4 126 - 81 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
7 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 504 - 520 16 1024 3 - 1 4 89 - 90 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 440 - 454 14 894 2 - 1 3 80 - 68 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 365 - 580 215 945 0 - 3 3 62 - 69 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 272 - 608 336 880 0 - 3 3 38 - 76 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 356 - 468 112 824 1 - 2 3 86 - 80 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 308 - 492 184 800 1 - 2 3 72 - 72 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 363 - 454 91 817 0 - 2 2 72 - 118 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
8 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 267 - 653 386 920 0 - 4 4 32 - 107 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
8 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 415 - 478 63 893 2 - 1 3 110 - 135 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 507 - 501 6 1008 4 - 3 7 109 - 124 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
8 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 385 - 492 107 877 0 - 4 4 57 - 82 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 593 - 293 300 886 4 - 0 4 102 - 35 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 442 - 545 103 987 2 - 4 6 72 - 101 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
8 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 411 - 301 110 712 0 - 1 1 49 - 66 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
8 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 408 - 397 11 805 0 - 1 1 78 - 73 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 526 - 447 79 973 3 - 2 5 86 - 86 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 369 - 356 13 725 1 - 1 2 92 - 79 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 196 - 567 371 763 0 - 2 2 20 - 90 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 417 - 550 133 967 1 - 3 4 74 - 113 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
9 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 434 - 479 45 913 2 - 1 3 124 - 122 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 491 - 420 71 911 2 - 2 4 82 - 82 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
9 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 588 - 406 182 994 4 - 0 4 86 - 77 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 604 - 403 201 1007 4 - 2 6 101 - 74 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 528 - 346 182 874 3 - 2 5 84 - 87 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
9 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 500 - 366 134 866 2 - 1 3 70 - 71 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 450 - 467 17 917 3 - 2 5 80 - 79 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
9 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 551 - 257 294 808 3 - 0 3 98 - 33 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 473 26 920 2 - 3 5 75 - 89 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
9 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 434 - 590 156 1024 3 - 3 6 109 - 97 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
9 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 323 - 570 247 893 0 - 3 3 93 - 98 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 409 85 903 3 - 2 5 119 - 64 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 475 - 422 53 897 0 - 2 2 84 - 82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 369 - 434 65 803 1 - 2 3 88 - 74 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 488 - 407 81 895 3 - 0 3 114 - 61 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 359 - 391 32 750 0 - 0 0 81 - 68 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 418 - 422 4 840 0 - 1 1 75 - 91 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 494 - 330 164 824 2 - 1 3 72 - 66 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 506 - 496 10 1002 2 - 3 5 86 - 74 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 417 - 444 27 861 2 - 3 5 88 - 89 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
10 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 409 - 488 79 897 2 - 2 4 101 - 76 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 409 - 464 55 873 2 - 2 4 88 - 80 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 323 - 482 159 805 1 - 2 3 74 - 80 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 393 - 608 215 1001 2 - 4 6 110 - 107 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 516 - 435 81 951 4 - 2 6 91 - 83 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
10 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 384 - 518 134 902 2 - 3 5 81 - 86 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
10 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 498 - 431 67 929 3 - 2 5 82 - 76 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 480 - 476 4 956 3 - 1 4 127 - 104 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 485 - 288 197 773 1 - 1 2 79 - 64 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 540 - 402 138 942 3 - 1 4 97 - 66 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 508 - 482 26 990 3 - 2 5 80 - 88 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
10 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 584 - 369 215 953 2 - 2 4 90 - 89 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
10 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 297 - 428 131 725 0 - 2 2 110 - 87 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 410 - 487 77 897 2 - 3 5 83 - 92 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 526 - 491 35 1017 2 - 2 4 66 - 94 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 311 - 447 136 758 1 - 1 2 60 - 82 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 835 - 267 568 1102 6 - 0 6 194 - 44 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 701 - 407 294 1108 5 - 1 6 110 - 140 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 426 - 429 3 855 2 - 1 3 84 - 73 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
11 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 637 - 374 263 1011 4 - 1 5 86 - 67 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
11 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 514 - 350 164 864 0 - 2 2 83 - 80 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 656 - 240 416 896 5 - 0 5 111 - 33 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
11 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 583 - 308 275 891 2 - 2 4 82 - 76 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 502 - 416 86 918 4 - 0 4 74 - 39 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 470 - 327 143 797 2 - 1 3 95 - 60 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
11 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
11 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 395 - 487 92 882 1 - 2 3 104 - 119 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 286 - 602 316 888 1 - 4 5 61 - 102 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 435 - 481 46 916 1 - 2 3 69 - 95 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 474 - 528 54 1002 1 - 3 4 75 - 76 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 454 - 544 90 998 2 - 3 5 96 - 101 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
11 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 455 - 365 90 820 2 - 0 2 84 - 63 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 663 - 254 409 917 4 - 0 4 88 - 36 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
11 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 636 - 374 262 1010 4 - 1 5 104 - 89 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
11 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 493 - 440 53 933 2 - 3 5 101 - 100 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 358 - 520 162 878 1 - 2 3 77 - 87 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
12 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 338 - 447 109 785 1 - 2 3 104 - 112 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 416 - 472 56 888 2 - 1 3 90 - 83 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 447 - 524 77 971 2 - 2 4 74 - 137 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
12 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 628 - 351 277 979 4 - 1 5 164 - 90 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 524 - 524 0 1048 3 - 1 4 84 - 203 Ισοπαλία Ισοπαλία
12 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 394 - 510 116 904 1 - 2 3 83 - 64 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 492 - 431 61 923 2 - 3 5 88 - 86 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
12 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 455 - 675 220 1130 2 - 5 7 104 - 108 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
12 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 295 - 464 169 759 0 - 3 3 38 - 102 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
12 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 525 - 359 166 884 4 - 1 5 81 - 76 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 582 - 312 270 894 4 - 0 4 101 - 81 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
12 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 527 - 321 206 848 3 - 0 3 106 - 50 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
12 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 600 - 403 197 1003 4 - 2 6 89 - 101 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 611 - 395 216 1006 4 - 1 5 84 - 110 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
12 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 370 - 466 96 836 2 - 1 3 84 - 74 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
12 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 278 - 564 286 842 1 - 3 4 77 - 74 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 409 - 413 4 822 2 - 2 4 94 - 84 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
13 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 441 - 506 65 947 3 - 2 5 76 - 92 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
13 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 522 - 405 117 927 3 - 1 4 80 - 90 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
13 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 492 - 315 177 807 2 - 0 2 85 - 38 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 442 - 375 67 817 1 - 1 2 68 - 61 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
13 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 469 - 427 42 896 1 - 2 3 120 - 65 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
13 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 507 - 310 197 817 2 - 0 2 83 - 36 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
13 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 633 - 409 224 1042 4 - 1 5 95 - 92 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 468 - 374 94 842 3 - 2 5 75 - 70 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
13 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 540 - 368 172 908 3 - 1 4 84 - 79 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
13 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 409 - 399 10 808 1 - 2 3 74 - 78 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
13 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 467 - 338 129 805 2 - 1 3 85 - 61 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 392 - 491 99 883 0 - 1 1 93 - 77 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 417 - 594 177 1011 1 - 5 6 74 - 91 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 353 - 544 191 897 1 - 2 3 68 - 93 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
13 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 317 - 629 312 946 1 - 2 3 72 - 92 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 433 - 419 14 852 1 - 1 2 80 - 69 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
13 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 632 - 402 230 1034 4 - 2 6 122 - 80 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
13 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 519 - 323 196 842 2 - 0 2 76 - 60 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
14 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 309 - 618 309 927 1 - 3 4 74 - 90 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 507 - 391 116 898 3 - 1 4 126 - 89 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 363 - 573 210 936 2 - 2 4 78 - 112 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
14 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 256 - 672 416 928 0 - 4 4 42 - 118 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 510 - 392 118 902 2 - 1 3 89 - 102 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 388 - 471 83 859 1 - 3 4 108 - 76 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
14 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 408 - 435 27 843 1 - 2 3 84 - 117 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
14 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 338 - 442 104 780 1 - 1 2 81 - 66 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 410 - 459 49 869 2 - 3 5 108 - 86 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 306 - 466 160 772 1 - 3 4 78 - 71 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 431 - 312 119 743 1 - 0 1 125 - 63 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
14 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 312 - 545 233 857 0 - 3 3 62 - 123 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
14 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 455 - 381 74 836 1 - 2 3 74 - 80 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 474 - 443 31 917 3 - 2 5 107 - 122 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
14 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 548 - 324 224 872 2 - 2 4 78 - 79 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
14 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 523 - 424 99 947 3 - 2 5 76 - 88 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 426 - 489 63 915 2 - 1 3 98 - 133 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
14 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 555 - 363 192 918 3 - 1 4 95 - 90 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
15 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 569 - 457 112 1026 3 - 2 5 86 - 98 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 550 - 432 118 982 4 - 0 4 114 - 105 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
15 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 473 - 419 54 892 2 - 3 5 99 - 89 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 552 - 454 98 1006 4 - 2 6 131 - 83 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
15 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 426 - 358 68 784 1 - 2 3 76 - 78 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 507 - 391 116 898 2 - 1 3 72 - 79 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
15 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 493 - 423 70 916 1 - 1 2 81 - 104 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
15 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 561 - 364 197 925 4 - 1 5 80 - 67 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 489 - 464 25 953 1 - 3 4 144 - 92 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 599 - 419 180 1018 5 - 2 7 108 - 74 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
15 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 477 - 495 18 972 2 - 2 4 80 - 103 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 522 - 272 250 794 2 - 1 3 89 - 65 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 467 - 301 166 768 1 - 0 1 65 - 46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 539 - 313 226 852 3 - 1 4 84 - 64 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 357 - 517 160 874 1 - 2 3 67 - 86 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 482 - 409 73 891 3 - 1 4 113 - 77 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 537 - 450 87 987 3 - 2 5 104 - 73 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
15 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 498 - 309 189 807 3 - 1 4 76 - 65 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 442 - 488 46 930 2 - 2 4 106 - 76 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 450 - 486 36 936 2 - 2 4 101 - 112 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
16 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 356 - 550 194 906 1 - 3 4 72 - 102 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
16 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 499 - 473 26 972 3 - 2 5 86 - 101 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
16 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 263 - 576 313 839 0 - 2 2 72 - 76 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
16 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 299 - 578 279 877 0 - 2 2 63 - 80 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 417 - 469 52 886 2 - 2 4 70 - 87 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
16 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 503 - 489 14 992 2 - 2 4 118 - 110 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
16 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 703 - 464 239 1167 4 - 3 7 230 - 95 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 419 - 440 21 859 1 - 3 4 76 - 87 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
16 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 390 - 301 89 691 1 - 0 1 84 - 62 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 327 - 394 67 721 0 - 1 1 54 - 90 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
16 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 399 - 396 3 795 2 - 1 3 119 - 80 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
16 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 389 - 515 126 904 2 - 2 4 80 - 100 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
16 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 389 - 455 66 844 1 - 2 3 107 - 107 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 545 - 397 148 942 3 - 2 5 100 - 101 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 382 - 558 176 940 2 - 4 6 100 - 107 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 438 - 361 77 799 3 - 0 3 81 - 50 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
17 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 503 - 433 70 936 3 - 3 6 148 - 76 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
17 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 488 - 432 56 920 3 - 2 5 68 - 78 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
17 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 440 - 401 39 841 1 - 3 4 74 - 68 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 581 - 418 163 999 3 - 1 4 92 - 93 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
17 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 450 - 415 35 865 1 - 2 3 104 - 84 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
17 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 437 - 379 58 816 3 - 1 4 115 - 78 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
17 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 548 - 333 215 881 4 - 1 5 91 - 61 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 511 - 375 136 886 2 - 1 3 80 - 60 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 441 - 591 150 1032 3 - 3 6 80 - 117 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
17 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 557 - 317 240 874 4 - 1 5 108 - 91 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
17 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 431 - 266 165 697 1 - 0 1 71 - 36 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 641 - 269 372 910 3 - 1 4 107 - 80 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 425 - 437 12 862 3 - 1 4 82 - 72 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 455 - 471 16 926 1 - 2 3 76 - 77 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 474 - 286 188 760 2 - 0 2 78 - 39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
17 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 456 - 425 31 881 3 - 2 5 91 - 92 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 482 - 323 159 805 2 - 1 3 74 - 76 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
17 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 541 - 356 185 897 4 - 0 4 104 - 54 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 523 - 404 119 927 3 - 2 5 140 - 88 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 389 - 459 70 848 1 - 1 2 102 - 80 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 451 - 509 58 960 3 - 4 7 88 - 73 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
18 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 414 - 513 99 927 1 - 2 3 89 - 104 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
18 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 355 - 480 125 835 1 - 2 3 80 - 81 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 397 - 404 7 801 0 - 2 2 61 - 78 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 456 - 640 184 1096 3 - 3 6 95 - 131 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
18 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 282 - 509 227 791 0 - 2 2 44 - 77 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 455 - 435 20 890 2 - 2 4 101 - 89 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
18 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 455 - 431 24 886 1 - 2 3 65 - 76 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
18 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 349 96 794 1 - 0 1 68 - 50 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 265 - 527 262 792 1 - 1 2 61 - 64 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
18 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 313 - 481 168 794 1 - 2 3 74 - 74 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
18 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 470 - 500 30 970 0 - 3 3 53 - 75 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
18 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 581 - 344 237 925 3 - 2 5 78 - 106 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
18 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 381 - 288 93 669 0 - 0 0 72 - 40 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
18 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 462 - 523 61 985 2 - 3 5 98 - 80 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 403 - 381 22 784 2 - 1 3 79 - 82 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
18 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 321 - 536 215 857 1 - 3 4 82 - 93 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
19 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 558 - 469 89 1027 3 - 3 6 99 - 89 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
19 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 582 - 404 178 986 3 - 2 5 87 - 82 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 422 - 549 127 971 3 - 2 5 78 - 86 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
19 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 566 - 441 125 1007 3 - 1 4 82 - 75 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
19 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 524 - 392 132 916 2 - 2 4 110 - 106 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
19 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 492 - 353 139 845 4 - 0 4 113 - 65 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
19 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 481 - 450 31 931 2 - 0 2 76 - 83 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
19 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 324 - 464 140 788 1 - 3 4 54 - 85 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
19 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 585 - 337 248 922 3 - 1 4 79 - 78 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 412 - 383 29 795 2 - 1 3 101 - 84 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
19 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 417 - 431 14 848 1 - 1 2 74 - 73 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
19 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 527 - 380 147 907 4 - 1 5 84 - 65 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 379 - 365 14 744 1 - 1 2 68 - 71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 493 - 322 171 815 3 - 1 4 81 - 67 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 385 - 546 161 931 1 - 3 4 109 - 96 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
19 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 478 - 383 95 861 1 - 1 2 95 - 68 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
19 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 437 - 486 49 923 2 - 1 3 106 - 134 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
19 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 331 116 778 1 - 1 2 85 - 63 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 558 - 359 199 917 3 - 0 3 116 - 78 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 521 - 277 244 798 3 - 1 4 76 - 70 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 519 - 409 110 928 2 - 2 4 74 - 69 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 485 - 506 21 991 3 - 2 5 106 - 99 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 492 - 426 66 918 2 - 1 3 82 - 72 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
20 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 327 - 610 283 937 1 - 3 4 68 - 90 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
20 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 418 - 420 2 838 2 - 0 2 82 - 119 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
20 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 397 - 458 61 855 1 - 3 4 73 - 86 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 402 - 452 50 854 2 - 2 4 96 - 104 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
20 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 395 - 493 98 888 1 - 2 3 97 - 124 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
20 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 450 - 562 112 1012 2 - 3 5 113 - 78 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 479 - 451 28 930 0 - 1 1 63 - 81 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 427 - 381 46 808 3 - 0 3 81 - 80 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
20 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 475 - 448 27 923 0 - 3 3 64 - 89 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
20 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 564 - 366 198 930 4 - 1 5 93 - 75 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
20 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 344 - 429 85 773 1 - 1 2 74 - 81 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
20 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 399 - 319 80 718 0 - 1 1 68 - 66 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
20 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 470 - 343 127 813 3 - 0 3 82 - 71 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 325 - 657 332 982 0 - 5 5 42 - 149 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
20 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 349 - 342 7 691 0 - 0 0 80 - 32 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
21 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 392 - 593 201 985 2 - 2 4 77 - 92 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 485 - 577 92 1062 3 - 4 7 102 - 76 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
21 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 540 - 424 116 964 2 - 2 4 99 - 84 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
21 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 537 - 540 3 1077 4 - 3 7 95 - 102 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
21 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 357 - 417 60 774 2 - 0 2 70 - 67 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 378 - 534 156 912 1 - 2 3 98 - 82 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
21 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 400 - 446 46 846 1 - 2 3 70 - 73 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
21 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 457 - 459 2 916 3 - 2 5 93 - 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
21 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 396 - 479 83 875 2 - 2 4 82 - 93 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 538 - 341 197 879 3 - 1 4 80 - 63 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 379 - 552 173 931 1 - 3 4 69 - 111 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
21 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 482 - 304 178 786 2 - 0 2 77 - 75 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
21 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 489 - 445 44 934 3 - 2 5 86 - 85 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 429 - 466 37 895 2 - 2 4 92 - 84 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
21 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 311 - 458 147 769 0 - 1 1 36 - 80 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
21 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 428 - 465 37 893 2 - 2 4 78 - 74 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
21 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 403 - 409 6 812 1 - 1 2 87 - 65 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
22 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 574 - 494 80 1068 3 - 4 7 114 - 104 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 436 - 507 71 943 1 - 3 4 80 - 96 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
22 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 575 - 231 344 806 2 - 0 2 80 - 39 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
22 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 522 - 359 163 881 3 - 1 4 74 - 76 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
22 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 481 - 281 200 762 2 - 0 2 84 - 50 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
22 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 409 - 527 118 936 1 - 4 5 84 - 72 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 519 - 499 20 1018 2 - 3 5 90 - 98 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
22 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 342 - 523 181 865 1 - 4 5 78 - 96 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
22 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 578 - 366 212 944 3 - 2 5 114 - 92 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
22 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 481 - 309 172 790 2 - 0 2 81 - 45 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 520 - 358 162 878 1 - 1 2 75 - 80 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
22 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 461 - 376 85 837 2 - 0 2 81 - 36 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
22 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 388 - 321 67 709 2 - 0 2 75 - 39 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
22 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 528 - 261 267 789 2 - 0 2 82 - 38 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
22 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
22 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 491 - 446 45 937 3 - 3 6 90 - 96 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
22 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 398 - 468 70 866 2 - 1 3 97 - 72 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
22 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 503 - 402 101 905 2 - 1 3 86 - 67 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
22 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 443 - 386 57 829 3 - 1 4 90 - 74 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
23 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 383 - 427 44 810 0 - 1 1 85 - 80 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
23 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 443 - 435 8 878 2 - 1 3 82 - 77 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
23 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 478 - 574 96 1052 4 - 5 9 93 - 87 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
23 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 489 - 436 53 925 3 - 2 5 85 - 95 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
23 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 527 - 379 148 906 2 - 2 4 86 - 76 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 385 - 520 135 905 1 - 3 4 74 - 80 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
23 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 428 - 479 51 907 1 - 2 3 73 - 113 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
23 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 387 - 555 168 942 1 - 5 6 77 - 131 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
23 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 427 - 545 118 972 3 - 1 4 70 - 80 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 432 - 432 0 864 3 - 2 5 73 - 78 Ισοπαλία Ισοπαλία
23 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 376 - 382 6 758 1 - 2 3 74 - 106 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
23 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 403 - 473 70 876 2 - 2 4 79 - 94 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
23 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 475 - 398 77 873 2 - 3 5 77 - 84 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
23 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 464 - 262 202 726 2 - 0 2 80 - 50 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
23 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
23 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 267 - 331 64 598 0 - 0 0 48 - 42 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
23 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 432 - 442 10 874 2 - 2 4 83 - 104 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
23 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 446 - 394 52 840 1 - 1 2 85 - 97 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
23 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 373 - 467 94 840 1 - 2 3 87 - 127 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
24 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 516 - 389 127 905 2 - 2 4 78 - 101 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
24 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 409 - 552 143 961 2 - 4 6 69 - 92 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
24 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 528 - 555 27 1083 3 - 4 7 98 - 102 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
24 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 475 - 467 8 942 2 - 3 5 94 - 99 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
24 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 397 - 430 33 827 1 - 3 4 95 - 80 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 645 - 242 403 887 4 - 1 5 124 - 90 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
24 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 370 - 506 136 876 2 - 3 5 83 - 71 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
24 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 510 - 487 23 997 2 - 2 4 101 - 73 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
24 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 316 - 532 216 848 1 - 2 3 74 - 98 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
24 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 417 - 468 51 885 1 - 2 3 62 - 82 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 617 - 372 245 989 3 - 2 5 120 - 80 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
24 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 428 - 547 119 975 1 - 2 3 118 - 80 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
24 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 445 - 412 33 857 2 - 2 4 74 - 81 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
24 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 308 - 672 364 980 1 - 3 4 72 - 96 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 610 - 291 319 901 4 - 0 4 98 - 51 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
24 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
24 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 549 - 370 179 919 2 - 1 3 125 - 79 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
24 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 488 - 330 158 818 4 - 0 4 89 - 60 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
24 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 312 - 551 239 863 0 - 4 4 48 - 85 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
25 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 339 - 581 242 920 1 - 3 4 82 - 83 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
25 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 433 - 359 74 792 2 - 1 3 79 - 75 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
25 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 415 - 437 22 852 3 - 2 5 74 - 94 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
25 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 496 - 502 6 998 3 - 4 7 99 - 110 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 312 - 658 346 970 1 - 4 5 63 - 118 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
25 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 478 - 359 119 837 2 - 1 3 74 - 85 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
25 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 292 - 532 240 824 0 - 3 3 62 - 76 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
25 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 389 - 550 161 939 1 - 4 5 71 - 78 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
25 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 395 - 461 66 856 1 - 2 3 77 - 83 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 408 - 396 12 804 1 - 1 2 71 - 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
25 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 448 - 378 70 826 4 - 0 4 77 - 50 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 553 - 278 275 831 2 - 1 3 78 - 81 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
25 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 618 - 336 282 954 3 - 2 5 86 - 110 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
25 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
25 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 388 - 461 73 849 1 - 3 4 69 - 89 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
25 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 524 - 526 2 1050 3 - 2 5 77 - 86 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
25 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 564 - 260 304 824 2 - 0 2 117 - 64 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 468 - 432 36 900 2 - 1 3 88 - 74 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
25 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 424 - 382 42 806 2 - 1 3 77 - 80 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 352 - 511 159 863 2 - 2 4 76 - 92 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
26 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 574 - 402 172 976 2 - 1 3 99 - 73 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
26 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 421 - 509 88 930 2 - 5 7 78 - 88 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
26 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 600 - 456 144 1056 4 - 1 5 89 - 99 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 465 - 332 133 797 2 - 1 3 93 - 94 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
26 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 405 - 411 6 816 1 - 3 4 71 - 81 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
26 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 528 - 447 81 975 0 - 3 3 66 - 99 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
26 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 337 - 553 216 890 1 - 3 4 68 - 78 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
26 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 474 - 417 57 891 2 - 1 3 76 - 78 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
26 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 300 - 471 171 771 1 - 1 2 90 - 86 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 534 - 301 233 835 2 - 0 2 98 - 63 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 553 - 328 225 881 2 - 1 3 131 - 74 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
26 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 424 - 547 123 971 2 - 3 5 96 - 78 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
26 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 496 - 482 14 978 2 - 2 4 76 - 110 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
26 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 529 - 399 130 928 3 - 2 5 92 - 77 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
26 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 375 - 434 59 809 1 - 1 2 77 - 73 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
26 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
26 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 324 - 467 143 791 1 - 2 3 110 - 106 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
26 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 692 - 321 371 1013 3 - 1 4 140 - 70 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
27 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 475 - 350 125 825 4 - 0 4 93 - 65 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 542 - 375 167 917 3 - 0 3 95 - 63 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
27 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 562 - 383 179 945 4 - 2 6 100 - 81 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
27 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 447 - 458 11 905 1 - 2 3 102 - 80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
27 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 475 - 444 31 919 3 - 2 5 86 - 90 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
27 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 321 - 585 264 906 0 - 4 4 50 - 90 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
27 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 370 - 473 103 843 1 - 2 3 69 - 80 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 333 - 658 325 991 0 - 5 5 68 - 115 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 530 - 536 6 1066 4 - 3 7 98 - 86 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
27 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 454 - 333 121 787 2 - 1 3 83 - 110 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
27 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 403 - 400 3 803 0 - 3 3 63 - 80 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 301 - 544 243 845 0 - 3 3 69 - 84 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
27 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
27 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 400 - 532 132 932 1 - 3 4 80 - 130 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
27 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 424 - 406 18 830 1 - 1 2 83 - 65 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
27 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 485 - 327 158 812 1 - 0 1 86 - 64 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
27 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 454 - 415 39 869 1 - 1 2 84 - 63 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
27 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 401 - 379 22 780 1 - 1 2 72 - 107 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 370 - 441 71 811 1 - 2 3 62 - 93 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 526 - 486 40 1012 3 - 3 6 84 - 102 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
28 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 488 - 439 49 927 3 - 1 4 74 - 68 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
28 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 471 - 425 46 896 2 - 2 4 76 - 120 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
28 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 325 - 544 219 869 1 - 2 3 79 - 137 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
28 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 670 - 351 319 1021 5 - 1 6 124 - 74 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 575 - 355 220 930 3 - 1 4 110 - 106 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
28 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 344 - 451 107 795 0 - 3 3 72 - 87 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
28 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 456 - 548 92 1004 1 - 3 4 87 - 83 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
28 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 446 - 549 103 995 1 - 3 4 82 - 84 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
28 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 510 - 324 186 834 2 - 0 2 117 - 60 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
28 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 311 - 510 199 821 1 - 2 3 67 - 85 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
28 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 493 - 490 3 983 1 - 4 5 90 - 72 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
28 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 531 - 262 269 793 1 - 0 1 100 - 44 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
28 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 402 - 348 54 750 1 - 1 2 90 - 74 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
28 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 448 - 532 84 980 4 - 0 4 75 - 57 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
28 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 419 - 364 55 783 2 - 0 2 70 - 75 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
28 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
28 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 468 - 385 83 853 3 - 0 3 89 - 78 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 412 - 394 18 806 1 - 1 2 100 - 74 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
29 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 435 - 426 9 861 2 - 3 5 78 - 78 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
29 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 585 - 494 91 1079 3 - 3 6 100 - 89 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 392 - 460 68 852 1 - 2 3 69 - 67 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
29 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 579 - 297 282 876 4 - 1 5 102 - 68 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
29 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 539 - 383 156 922 3 - 1 4 72 - 65 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
29 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 469 - 474 5 943 2 - 3 5 86 - 98 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
29 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 502 - 387 115 889 3 - 3 6 78 - 74 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 366 - 375 9 741 1 - 0 1 77 - 51 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
29 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 441 - 606 165 1047 2 - 5 7 101 - 125 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
29 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 458 - 304 154 762 2 - 0 2 81 - 61 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
29 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 663 - 287 376 950 4 - 0 4 131 - 49 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
29 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
29 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 398 - 322 76 720 1 - 1 2 71 - 70 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
29 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 558 - 440 118 998 4 - 1 5 90 - 74 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
29 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 414 - 503 89 917 1 - 4 5 68 - 88 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
29 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 550 - 344 206 894 4 - 1 5 89 - 74 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
29 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 429 - 419 10 848 3 - 1 4 76 - 83 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
29 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 353 - 500 147 853 1 - 2 3 70 - 94 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
29 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 490 - 403 87 893 2 - 1 3 78 - 85 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 469 - 435 34 904 2 - 2 4 81 - 79 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
30 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 461 - 567 106 1028 3 - 3 6 92 - 93 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 574 - 386 188 960 3 - 1 4 106 - 101 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
30 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 429 - 468 39 897 1 - 5 6 102 - 83 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
30 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 438 - 485 47 923 1 - 1 2 80 - 93 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
30 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 407 - 284 123 691 1 - 0 1 70 - 45 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
30 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 507 - 382 125 889 1 - 2 3 81 - 67 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
30 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 576 - 257 319 833 2 - 0 2 106 - 63 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 418 - 462 44 880 1 - 1 2 124 - 74 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 659 - 381 278 1040 5 - 2 7 104 - 94 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 486 - 373 113 859 3 - 1 4 87 - 99 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
30 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 671 - 302 369 973 5 - 0 5 96 - 50 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
30 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 270 - 529 259 799 0 - 3 3 61 - 85 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 385 - 523 138 908 1 - 4 5 88 - 83 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 476 - 409 67 885 3 - 1 4 107 - 72 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
30 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 358 - 479 121 837 2 - 2 4 88 - 89 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 403 - 326 77 729 1 - 1 2 70 - 63 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
30 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
31 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 604 - 407 197 1011 4 - 2 6 98 - 90 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
31 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 490 - 378 112 868 2 - 1 3 91 - 71 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
31 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 473 - 394 79 867 2 - 1 3 80 - 84 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
31 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 339 - 456 117 795 1 - 1 2 74 - 81 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
31 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 527 - 362 165 889 5 - 0 5 84 - 46 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
31 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 500 - 363 137 863 3 - 1 4 86 - 94 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 409 - 676 267 1085 3 - 3 6 89 - 90 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
31 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 566 - 510 56 1076 3 - 4 7 80 - 84 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
31 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 389 - 476 87 865 0 - 3 3 63 - 94 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
31 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 460 - 460 0 920 2 - 2 4 89 - 84 Ισοπαλία Ισοπαλία
31 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
31 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 334 - 411 77 745 0 - 2 2 80 - 69 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
31 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 464 - 522 58 986 2 - 3 5 100 - 89 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 474 - 416 58 890 1 - 2 3 75 - 131 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
31 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 490 - 396 94 886 2 - 2 4 77 - 76 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
31 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 387 - 536 149 923 1 - 4 5 90 - 92 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
31 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 490 - 223 267 713 1 - 0 1 71 - 53 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
31 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 479 - 430 49 909 1 - 3 4 77 - 90 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
31 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 301 - 593 292 894 2 - 3 5 89 - 87 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
32 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 431 - 436 5 867 1 - 2 3 137 - 91 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
32 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 465 - 473 8 938 2 - 3 5 116 - 79 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
32 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 520 - 541 21 1061 4 - 3 7 96 - 129 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
32 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 555 - 481 74 1036 3 - 3 6 84 - 86 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
32 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 463 - 522 59 985 2 - 2 4 110 - 88 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
32 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 366 - 510 144 876 1 - 2 3 65 - 78 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
32 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 388 - 410 22 798 1 - 0 1 72 - 81 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
32 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 472 - 346 126 818 3 - 1 4 66 - 64 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
32 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 421 - 350 71 771 3 - 0 3 86 - 47 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
32 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 618 - 376 242 994 3 - 2 5 89 - 89 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
32 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 504 - 434 70 938 3 - 1 4 88 - 74 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
32 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 376 - 317 59 693 0 - 1 1 74 - 87 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
32 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 344 - 553 209 897 0 - 3 3 62 - 122 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
32 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 513 - 510 3 1023 2 - 3 5 99 - 88 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
32 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 392 - 390 2 782 3 - 0 3 77 - 55 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
32 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 301 - 482 181 783 0 - 2 2 66 - 69 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
32 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 448 - 459 11 907 2 - 1 3 107 - 76 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
32 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 503 - 352 151 855 2 - 2 4 90 - 79 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
32 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 455 - 306 149 761 2 - 0 2 89 - 52 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
33 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 457 - 527 70 984 2 - 2 4 83 - 94 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
33 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 470 - 576 106 1046 3 - 3 6 101 - 164 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
33 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 488 - 536 48 1024 3 - 4 7 88 - 80 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
33 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 401 - 443 42 844 1 - 2 3 94 - 84 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
33 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 417 - 327 90 744 2 - 0 2 78 - 50 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 603 - 312 291 915 3 - 0 3 84 - 60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
33 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 609 - 447 162 1056 4 - 2 6 92 - 100 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
33 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 451 - 500 49 951 3 - 3 6 74 - 90 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
33 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 517 - 477 40 994 2 - 3 5 76 - 88 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
33 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 500 - 433 67 933 2 - 2 4 80 - 90 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
33 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
33 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 491 - 449 42 940 2 - 2 4 158 - 83 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
33 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 371 - 441 70 812 1 - 2 3 76 - 78 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
33 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 405 - 424 19 829 1 - 3 4 75 - 76 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
33 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 383 - 313 70 696 0 - 1 1 55 - 70 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
33 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 442 - 361 81 803 1 - 1 2 102 - 97 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
33 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 530 - 373 157 903 2 - 1 3 87 - 85 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
33 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 332 - 522 190 854 1 - 2 3 119 - 85 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
33 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 433 - 519 86 952 2 - 3 5 82 - 137 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
34 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 564 - 388 176 952 3 - 3 6 96 - 76 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
34 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 414 - 483 69 897 3 - 2 5 79 - 86 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
34 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 643 - 389 254 1032 3 - 3 6 94 - 75 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
34 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 427 - 477 50 904 1 - 2 3 77 - 72 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
34 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 356 - 571 215 927 0 - 3 3 45 - 102 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
34 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 437 - 452 15 889 2 - 2 4 86 - 71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
34 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 480 - 512 32 992 3 - 2 5 98 - 120 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
34 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 499 - 401 98 900 4 - 1 5 86 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
34 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 522 - 216 306 738 3 - 0 3 93 - 29 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
34 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 382 - 440 58 822 2 - 2 4 98 - 115 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
34 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 511 - 399 112 910 2 - 2 4 90 - 71 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
34 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 340 - 426 86 766 0 - 1 1 57 - 74 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
34 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 542 - 390 152 932 3 - 1 4 128 - 67 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 559 - 385 174 944 2 - 2 4 86 - 80 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
34 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 404 - 413 9 817 1 - 2 3 81 - 66 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
34 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 485 - 490 5 975 2 - 3 5 75 - 83 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
34 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 366 - 513 147 879 0 - 3 3 64 - 98 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
34 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 473 - 397 76 870 2 - 0 2 74 - 68 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
34 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
35 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 484 - 458 26 942 4 - 2 6 94 - 78 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
35 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 407 - 481 74 888 1 - 2 3 70 - 67 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
35 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 344 - 511 167 855 1 - 2 3 72 - 77 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
35 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 628 - 382 246 1010 5 - 2 7 108 - 88 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 488 - 286 202 774 1 - 1 2 84 - 62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
35 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 414 - 507 93 921 2 - 2 4 70 - 77 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
35 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 404 71 879 2 - 1 3 85 - 67 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
35 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 552 - 407 145 959 4 - 2 6 89 - 79 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
35 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 643 - 350 293 993 5 - 1 6 118 - 89 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
35 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 427 - 646 219 1073 2 - 6 8 72 - 112 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
35 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 340 - 459 119 799 0 - 2 2 48 - 85 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
35 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
35 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 560 - 470 90 1030 4 - 2 6 92 - 90 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
35 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 552 - 349 203 901 4 - 1 5 76 - 80 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
35 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 276 - 527 251 803 0 - 4 4 53 - 77 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
35 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 486 - 394 92 880 3 - 0 3 123 - 70 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
35 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 323 - 474 151 797 1 - 1 2 87 - 96 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 490 - 546 56 1036 3 - 3 6 88 - 90 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
35 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 396 - 402 6 798 1 - 1 2 101 - 75 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
36 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 567 - 438 129 1005 3 - 2 5 110 - 118 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
36 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 486 - 380 106 866 2 - 1 3 72 - 75 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
36 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 430 - 484 54 914 2 - 2 4 92 - 82 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
36 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 471 - 296 175 767 2 - 0 2 78 - 38 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
36 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 681 - 310 371 991 4 - 0 4 86 - 69 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
36 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 418 - 494 76 912 1 - 2 3 92 - 125 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
36 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 442 - 620 178 1062 2 - 5 7 98 - 111 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
36 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 317 - 507 190 824 1 - 3 4 70 - 108 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
36 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 550 - 303 247 853 2 - 1 3 78 - 72 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
36 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 510 - 388 122 898 2 - 0 2 120 - 62 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
36 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 471 - 365 106 836 2 - 1 3 72 - 72 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
36 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 334 - 552 218 886 2 - 2 4 75 - 110 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
36 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 389 - 345 44 734 1 - 1 2 72 - 70 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
36 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 524 - 422 102 946 2 - 3 5 88 - 74 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
36 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 386 - 355 31 741 1 - 1 2 92 - 74 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
36 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 432 - 374 58 806 2 - 1 3 82 - 73 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
36 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
36 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 524 - 299 225 823 1 - 1 2 81 - 74 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
37 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 327 - 548 221 875 1 - 2 3 72 - 97 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
37 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 392 - 479 87 871 1 - 2 3 86 - 100 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
37 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 559 - 400 159 959 3 - 1 4 80 - 86 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 328 - 582 254 910 1 - 3 4 70 - 122 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
37 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 523 - 487 36 1010 3 - 2 5 95 - 95 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
37 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 445 - 498 53 943 3 - 4 7 92 - 82 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
37 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 571 - 474 97 1045 3 - 3 6 98 - 93 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
37 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 550 - 413 137 963 3 - 1 4 83 - 126 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
37 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 387 - 444 57 831 1 - 2 3 74 - 77 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
37 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 609 - 575 34 1184 4 - 3 7 99 - 203 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
37 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 546 - 359 187 905 2 - 1 3 99 - 70 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
37 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 461 - 300 161 761 2 - 0 2 77 - 36 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
37 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
37 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 522 - 434 88 956 2 - 2 4 119 - 77 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
37 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 474 - 410 64 884 3 - 0 3 96 - 66 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
37 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 315 - 739 424 1054 0 - 4 4 69 - 116 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
37 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 590 - 386 204 976 4 - 2 6 94 - 94 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
37 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 422 - 474 52 896 1 - 2 3 63 - 68 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
37 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 324 - 504 180 828 0 - 3 3 62 - 152 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
38 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 597 - 444 153 1041 3 - 3 6 92 - 131 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
38 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 476 - 487 11 963 2 - 4 6 91 - 83 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
38 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 427 - 498 71 925 1 - 3 4 77 - 108 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
38 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 418 - 704 286 1122 2 - 5 7 78 - 149 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
38 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 445 - 503 58 948 3 - 3 6 79 - 86 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
38 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 489 - 712 223 1201 3 - 5 8 94 - 140 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
38 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 498 - 483 15 981 1 - 3 4 76 - 89 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
38 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 367 - 465 98 832 1 - 1 2 72 - 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
38 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 367 - 546 179 913 1 - 1 2 62 - 122 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
38 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 424 - 480 56 904 2 - 3 5 87 - 120 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
38 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 385 - 661 276 1046 0 - 4 4 69 - 113 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 663 - 299 364 962 4 - 0 4 124 - 37 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
38 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 386 - 407 21 793 2 - 1 3 81 - 93 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
38 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 605 111 1099 3 - 5 8 92 - 104 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
38 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 440 - 223 217 663 0 - 0 0 68 - 42 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 528 - 395 133 923 2 - 2 4 90 - 83 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
38 ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
38 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 215 - 541 326 756 0 - 0 0 48 - 75 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
38 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 321 - 539 218 860 1 - 2 3 69 - 88 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
39 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 299 - 531 232 830 1 - 2 3 66 - 106 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
39 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 633 - 314 319 947 4 - 2 6 104 - 72 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 402 - 489 87 891 3 - 1 4 92 - 78 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
39 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 506 - 310 196 816 1 - 1 2 90 - 67 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
39 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 454 - 552 98 1006 2 - 2 4 97 - 102 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ
39 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 550 - 505 45 1055 3 - 3 6 94 - 101 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
39 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 504 - 462 42 966 1 - 2 3 81 - 120 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ
39 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 537 - 349 188 886 3 - 1 4 83 - 66 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
39 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 539 - 279 260 818 2 - 1 3 78 - 60 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
39 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 546 - 483 63 1029 5 - 2 7 88 - 98 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
39 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 400 - 522 122 922 1 - 2 3 87 - 125 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
39 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 526 - 313 213 839 2 - 0 2 95 - 36 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
39 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 393 - 387 6 780 1 - 1 2 81 - 71 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
39 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
39 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 328 - 649 321 977 1 - 4 5 83 - 110 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
39 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 420 - 377 43 797 1 - 1 2 78 - 68 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
39 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 514 - 476 38 990 2 - 2 4 100 - 89 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
39 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 407 - 333 74 740 1 - 1 2 74 - 73 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
39 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 483 - 415 68 898 1 - 2 3 86 - 82 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ