Πολιτική απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679, ΕΦΕΞΗΣ ΓΚΠΔ

 

O Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης ενημερώνει:

Α) Τα μέλη του,

Β) Τους παίκτες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις του και στις λοιπές διοργανώσεις του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ καθώς και

Γ) Οιουσδήποτε συνεργάτες, σχετικά με τη συμμόρφωσή του προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΣΘ, Ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστού και ως ‘GDPR’) και της κείμενης Νομοθεσίας, σεβόμενος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά τους δεδομένα:

  • συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί καταγράφονται στο αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας που ο ΟΣΘ τηρεί
  • τυγχάνουν νόμιμης, θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας, επί τη βάσει της συγκατάθεσης, της άσκησης εννόμου συμφέροντος, της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων ή της εκτέλεσης σύμβασης
  • αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο ούτως ώστε να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητά τους.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τήρηση αρχείων με αποτελέσματα αγώνων και επιδόσεις παικτών του σκραμπλ, για σκοπούς ιστορικούς, ερευνητικούς, στατιστικούς και πληροφόρησης του φίλαθλου κοινού, εμπίπτει στο πεδίο άσκησης του έννομου συμφέροντος του ΟΣΘ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

 Οι κατηγορίες των φυσικών προσώπων των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον ΟΣΘ, περιλαμβάνουν:

  • Μέλη του ΟΣΘ

 

  • Παίκτες του Αγωνιστικού Σκραμπλ
  • Κάθε είδους συνεργάτες

 

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν :

α) Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο) 1) των μελών μας 2) των παικτών του αγωνιστικού Σκραμπλ και 3) συνεργατών μας

β)      Δεδομένα     επικοινωνίας     (διεύθυνση     ηλεκτρονικού     ταχυδρομείου,     διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου) των μελών μας.

γ) ΑΦΜ και λοιπά δεδομένα των συνεργατών μας για λογιστικούς και νομικούς σκοπούς.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), που ορίζει ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών του από τον ΟΣΘ είναι αναγκαία:

α) Για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΟΣΘ και του ΟΣΘ με τα μέλη του, και την ενημέρωσή τους για τα νέα και τις δραστηριότητες αυτού.

β) Για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, γ) Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος των υποκειμένων των δεδομένων.

 

ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Δεδομένα για σχεδόν όλα τα μέλη μας προέρχονται από την εγγραφή τους ή από την ανανέωση των στοιχείων τους.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα ανανεώνονται από το σωματείο μας, αν μας παρέχετε ανανεωμένες πληροφορίες.

Στοιχεία αποτελεσμάτων προέρχονται από τα αποτελέσματα αγώνων στους οποίους συμμετέχετε, από τον αντίστοιχο διοργανωτή ή μέσω διαθέσιμων δεδομένων στο διαδίκτυο.

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 ΓΚΠΔ αναφέρεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ως «ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων». Ο ΟΣΘ δε διατηρεί κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο για κανένα υποκείμενο των δεδομένων.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Μέλη του ΔΣ του ΟΣΘ έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, για την εκπλήρωση νόμιμων εργασιών του σωματείου.

 Μπορεί να παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σε μέλη μας, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία συμβατή με το έργο τους, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να δώσουν αυτά τα δεδομένα σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο πρόσωπο νομικό ή φυσικό.

Επίσης διοργανωτές ημερίδων και τουρνουά έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε τμήμα της βάσης δεδομένων του ΟΣΘ, που τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν σωστά τους παίκτες και να απονέμουν βαθμολογήσεις με βάση τους κανονισμούς του αγωνιστικού σκραμπλ και οποιοδήποτε άλλο στατιστικό στοιχείο. Οι τρίτοι προς στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κανονικά διατηρούμε αρχείο με τα στοιχεία των παικτών και των μελών ακόμη και μετά την απώλεια με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητάς τους ως μελών. Παρόλα αυτά, θα διαγράψουμε στοιχεία επικοινωνίας, αν το ζητήσετε.

Από τη στιγμή που τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, που συλλέγουμε, όπως αποτελέσματα αγώνων σκραμπλ, εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η αρχική συλλογή και επεξεργασία (τα αποτελέσματα από τους αγώνες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της δυναμικότητας και την κατάταξη των παικτών σύμφωνα με τους κανονισμούς του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ), δε διαγράφονται από τον ΟΣΘ. Από τα αποτελέσματα αυτά, μπορεί να διαγραφεί μόνο το ονοματεπώνυμο των παικτών έπειτα από σχετική αίτηση και την αντικατάστασή του με του με τα αρχικά του παίκτη, πάντα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω.

Αποτελέσματα ολοκληρωμένων αγώνων, ιστορικοί κατάλογοι και λίστες βραβεύσεων είναι στοιχεία απαραίτητα για λόγους ιστορικής καταγραφής και αρχειοθέτησης και τα ονόματα δεν μπορούν να διαγραφούν από εκεί. Αντίστοιχα, αρχειοθετημένα νέα, άρθρα, είτε αυτά βρίσκονται στον ιστοχώρο μας, είτε σε έντυπη μορφή, δε διαγράφονται.

Άλλα στοιχεία, όπως αυτά που σχετίζονται με λογιστικά ή προσωπικά θέματα, διατηρούνται για τη νομικά απαιτούμενη περίοδο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ έχετε τα παρακάτω Δικαιώματα για τα Δεδομένα που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε:

Δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα: Σας δίνεται η δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο του αρχείου των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε να διορθωθούν πληροφορίες που χρήζουν είτε επικαιροποίησης είτε διόρθωσης.

Δικαίωμα Διαγραφής (ή «Λήθης»): Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα (όπου αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τον νόμο ΓΚΠΔ και με την Πολιτική Απορρήτου).

Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας: Σας δίνεται η δυνατότητα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα Περιορισμού στην Επεξεργασία: Σας δίνεται το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα για να περιορίσετε την επεξεργασία και να διατηρήσετε μόνο τις αποθηκευμένες πληροφορίες μέχρι να επιλυθεί η βάση του αιτήματός σας. Η κοινοποίηση εσφαλμένων πληροφοριών που θα διατηρηθούν θα περιορίσει αυτόματα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέχρι να διορθωθούν αυτές οι πληροφορίες. Έχετε το δικαίωμα ρητά και εγγράφως να ζητήσετε από τον Όμιλο να κρατήσει εκ μέρους σας τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία δεν επεξεργαζόμαστε πλέον.

Δικαίωμα στη Φορητότητα: Σας δίνεται η δυνατότητα να αιτηθείτε την λήψη αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν είτε άμεσα σε εσάς είτε σε οποιοδήποτε οργανισμό επιθυμείτε.

Δικαίωμα Αναίρεσης της Συναίνεσης σας: Σε περίπτωση που μας δώσετε τη συναίνεσή σας για συγκεκριμένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την αναιρέσετε ανά πάσα στιγμή.

Η επικοινωνία για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την συμπλήρωση ειδικού εντύπου, είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση των γραφείων του ΟΣΘ είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΟΣΘ. Ο ΟΣΘ θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα ενημερωθείτε για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν. Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης του δικαιώματος, που συνεπάγεται κόστος από την πλευρά του ΟΣΘ.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο ΟΣΘ δε διατηρεί δεδομένα ανηλίκων

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ

 Κανονικά διατηρούμε τα στοιχεία του υποκείμενου των δεδομένων όταν αποβιώσει. Αν το ζητήσουν οι άμεσοι συγγενείς, τα στοιχεία του μέλους θα διαγραφούν, με βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα για τη διαγραφή των στοιχείων ενός πρώην μέλους.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Ο ΟΣΘ δε διαβιβάζει στοιχεία σε Τρίτη χώρα.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

 Τα cookies είναι αρχεία απλού κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας οι εξυπηρετητές των δικτυακών τόπων. Τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα. Οι εν λόγω εξυπηρετητές μπορούν συνεπώς να ανακτούν ή να διαβάζουν το περιεχόμενο των εν λόγω cookies.

Το    πρόγραμμα    πλοήγησης    του   Διαδικτύου   που   χρησιμοποιείτε   διαχειρίζεται τα cookies. Κάθε cookie είναι μοναδικό και περιέχει ανώνυμες πληροφορίες όπως έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, το όνομα του δικτυακού τόπου, ψηφία ή γράμματα. Επιτρέπει στους δικτυακούς τόπους να θυμούνται τις προτιμήσεις σας στην πλοήγηση.

Tα cookies είναι διαφόρων κατηγοριών. Η σελίδα μας (www.scrabblethes.gr) διαθέτει Cookies πρώτου μέρους («firstparty cookies»): τοποθετούνται από τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή και μπορεί να τα διαβάσει μόνον ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος. Τα εν λόγω cookies είναι τα απολύτως απαραίτητα και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, κατά την περιήγησή σας.

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν διάφοροι σύνδεσμοι (links) που οδηγούν σε σελίδες τρίτων (νομικά ή φυσικά πρόσωπα). Ουδεμία ευθύνη φέρει το σωματείο για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου του στις εν λόγω σελίδες. Η επίσκεψη και η περιήγηση σε αυτές τις σελίδες γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

 

ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, υποδείξεις ή καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΟΣΘ: e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Διεύθυνση: Β. Όλγας 285, ΤΚ: 54655 Θεσσαλονίκη.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε το παράπονό σας στην Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων υποβάλλοντας την καταγγελία σας στην ιστοσελίδα της (http://www.dpa.gr/ ).

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

 Ο ΟΣΘ θα επικαιροποιεί κατά περίπτωση το παρόν κείμενο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε αυτό να αντανακλά πιθανές μεταβολές που έχουν επέλθει στις λειτουργίες του, ή στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή/και στον τρόπο επικοινωνίας του με τα υποκείμενα των δεδομένων. Η επισκόπηση του παρόντος κειμένου σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι μία χρήσιμη πρακτική που θα σας επιτρέπει να έχετε την πιο πρόσφατη πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται από τον ΟΣΘ

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF την πολιτική απορρήτου.

Τι έρχεται ;

Last month September 2023 Next month
M T W T F S S
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

Ανακοινώσεις

©2023 Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Created by Dimitris Kyrgiafinis

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους. Πατήστε ρυθμίσεις για να επιλέξετε ποια cookies θα αποδεχθείτε.